Územní studie Na Stráni

Lokace: obec Cejle

Územní Studie na Stráni navrhuje urbanistické řešení a regulaci zástavby rozsáhlé zastavitelné plochy v obci Cejle, která je součástí přírodního parku Čeřínek, charakteristického pro místní krajinu a architekturu.

Zásadním cílem studie bylo navržení zástavby respektující tradiční venkovskou typologii a urbanismus, pro kterou je v kopcovitých místech vysočiny typické zachování průhledů do krajiny, uskakující zástavba po terénu, umístění objektů na hraně pozemků atd.

Vzhledem k vysoké hodnotě území a jeho umístění v přírodním parku Čeřínek, bylo zachování charakteru krajiny a usazení nové části sídla v krajině zásadní pro koncepci samotnou. Navržena byla tedy taková zástavba, která nevytváří uliční frontu směrem k silnici k Čeřínku a silnici vedoucí do obce, ale otáčí se zahradami a laťkovými ploty do krajiny, a která vytváří menší návesní veřejný prostor. Důraz byl kladen také na zachování přírodních hodnot místa, jako jsou remízy, les a rybníky a propojení nové zástavby s rekreační oblastí kolem rybníků.