Koncept rozvoje lokality Čechovy sady II

Koncept rozvoje lokality Čechovy sady II je první etapou urbanistické studie řešení zásadního rozvojového území města Velké Meziříčí.

Vychází z podmínek řešeného území, možností dopravního napojení, vazeb na navazující obytné území a navrhuje základní urbanistickou kostru nové části města.

Důležitým krajinným prvkem je údolnice procházející v severní části území údolím přirozeně retenujícím vody a procházející skrz „hráz“ komunikaci ulice Zdeňky Vorlové do rokle, která má veliký rekreační potenciál. Definice charakteru těchto dvou významných rekreačních ploch, představujících přirozený retenční prvek v území a zároveň pojítko mezi stávající zastavěnou částí města a nově navrhovanou čtvrtí, byl zásadní pilíř a hodnota, na které tento projekt stavěl.

Původní řešení, které území rokle kompletně obehnalo ploty rodinných domů, zcela znehodnocovalo potenciál lokality a vytvářelo sociálně vyloučené plochy zeleně bez jednoznačného uživatele. Koncept navrhuje urbanistickou strukturu způsobem, definujícím dvě zásadní hrany území. Hranu rekreačních ploch na severu a hranu valu, rekreační plochy liniového charakteru na jihu. Tyto dvě plochy jsou propojeny ze severu na jih strukturou veřejných prostranství tak, aby tvořily ideální bloky hloubky a šířky vhodné pro realizaci řadových a rodinných domů a v západní části území domů bytových.

Koncepce člení území do tří charakteristických částí. První částí jsou bytové domy navazující na již vzniklou silnici a také školu. Tato část nové zástavby svým parterem doplňuje občanskou vybavenost v území.

V centrální části jsou umístěny plochy pro realizaci staveb možného smíšeného charakteru bydlení a občanské vybavenosti. Je možné tyto plochy využít čistě pro bydlení nebo občanskou vybavenost, dle konkrétních potřeb budoucích investorů. Na východě je navázáno na již vzniklou zástavbu individuálních rodinných domů, která se směrem k centru lokality mění v zástavbu řadových domů.

Cílem konceptu bylo vytvořit zástavbu, která svou hustotou a charakterem dá možnost vzniknout i nezbytné občanské vybavenosti a zakomponovat významnou hodnotu území, vodní parky, do celkové koncepce řešení veřejných prostranství.