Urbanistická studie Na Kosti

Lokace: obec Úhonice

Základní koncepce urbanistické studie lokality je postavena na třech pilířích. Posílení rekreační funkce krajiny, navržení obytné zahradní ulice a řešení zásadních veřejných prostranství.

V rámci širší koncepce řešení území bylo navrženo zpřístupnění rozsáhlých polí pro obyvatele sídla doplněním peších cest osázených menšími a většími alejemi. Tyto aleje byly doplněny o jednotlivá zastavení křížové cesty v místech dálkových pohledů do krajiny, která se tak mohou stát drobnými cíly při procházkách krajinou.

Koncepce uchopení urbanistického řešení území vychází z návaznosti na sousední území „zahradní čtvrtě“. Navazujeme na poslední ulice stávající zástavby, které nese nejčitelněji charakter bývalých zahrádek s menšími objekty chatek, které jsou postupně nahrazovány menšími domky. 

Tento charakter, tedy menší parcely s menšími vilkami byl implementován i do našeho řešení a doplněn několika návrhy domů korespondujících s místní architektonickou typologií menších domků spíše městského jak vesnického charakteru.

Na severní hraně, v místě nástupu do řešeného území bylo navrženo malé náměstíčko, obytného charakteru. Tento veřejný prostor se napojuje na dvě nové obytné ulice a propojuje tak chaoticky vznikající zástavbu na severu s námi řešeným územím. Dále zde vzniká, na ose hlavní obytné ulice, předposlední zastávka navrhované křížové cesty. Náměstíčko obklopují domy, jejich čelní fasády a vstupní trakty.