Urbanistická studie nové zástavby Horní Rantířov

Lokace: obec Rantířov

Autor: Pavel Hnilička Architekti

Spolupráce: Lenka Tomášová

Zahradní úpravy: Magdalena Myšková

Doprava: Josef Filip

Urbanistická studie Horní Rantířov řeší nově vymezenou zastavitelnou část obce ležící podél komunikace, která spojuje Rantířov s Jihlavou. 

Do řešeného území byly zahrnuty i plochy územní rezervy, jejíž tvar byl studií upraven.. Hranice plochy byla nově vedena s ohledem na terén podél vrstevnic. Tím se větší plocha posunula níže k pěkné poloze u rybníka a zároveň se snížila navržená zástavba z horizontu. K hranici vůči polím se pozemky otáčí zahradami, za kterými byla vedena již jen pěší záhumenní cestu. Zahrady tak vytvoří měkký a přirozený přechod sídla do polí.

Náplní nové lokality se stane bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou s doplněním drobné vybavenosti a služeb. Konceptem projektu je oživit tradiční model zástavby vesnice s návsí a rohovým zastavěním pozemku. Umístění stavby na hranici pozemku lépe využívá pozemek a poskytuje zahradě intimitu, která se při běžné solitérní zástavbě rodinných domů vytrácí. Zkušenost ze starých usedlostí a statků ukazuje, že tradiční vesnická forma zástavby s klidným, tichým a sluncem zalitým dvorem by byla dobře použitelná i v dnešní době.

Podél komunikace z Rantířova do Jihlavy bylo navrženo nové velkorysé veřejné prostranství, nová náves se stromořadími na obou stranách. Na obou koncích jsou umístěny budovy veřejné vybavenosti. Hlavní náves je doplněna drobnějšími veřejnými prostranstvími s důrazem na pěší provoz a pohyb dětí. Každé z těchto prostranství a zákoutí má svůj rozdílný zapamatovatelný charakter.