Územní plán Větrný Jeníkov

Lokace: obec Větrný Jeníkov

Návrh územního plánu rozvíjí zejména obytnou funkci městyse, jakožto spádového sídla území. Územní plán navrhuje především plochy pro obytnou zástavbu. Většina ploch je přejata z dosud platného ÚP, další jsou doplněny na základě podnětů majitelů pozemků. Dále návrh územního plánu stabilizuje a rozvíjí plochy pro výrobu a smíšenou funkci. Plochy výroby jsou vymezeny na východní hranici sídla. Jsou částečně přejaty z doposud platného ÚP a zbylé na ně navazují. Je zde podpořena funkce drobné výroby, která v sídle chybí.

Územní plán respektuje požadavky na ochranu kulturních a přírodních hodnot a zabývá se podrobně prostorovou regulací.

Velký důraz klade územní plán i na řešením koncepce uspořádání krajiny, zejména doplněním cest v krajině a zapracováním ploch pro opatření ke zlepšení vodních poměrů a k odvádění povrchových vod z území v souladu s pozemkovými úpravami. Dále stabilizuje a konkretizuje plochy USES a plochy přírodní a doplňuje krajinu o plochy zeleně – remízů.

http://m.vetrnyjenikov.eu/uzemni-plan/ms-6056/p1=6056