Územní studie Sedlice

Úkolem územní studie byl návrh způsobu urbanizace zastavitelné plochy dle ÚP menšího sídla Sedlice v blízkosti města Humpolec. Na základě podrobných analýz území, které vygenerovaly zásadní hodnoty území, které by měl návrh chránit a rozvíjet a s ohledem k navazující stávající urbanistické struktuře sídla, bylo v první fází rozhodnuto o změně řešeného území. Ze zjištěných skutečností vyplynulo, že rozvíjet sídlo způsobem kobercové zástavby reflektující pouze majetkové hranice je cesta mylná, neumožňující vytvořit charakteristickou vesnickou zástavbu, ale především charakteristické malebné veřejné prostranství a vhodnou hranu sídla mezi krajinou a zastavěnou částí.

V rámci širších vztahů plochy byla navržena urbanistická struktura překračující hranice zastavitelné plochy, ale umožňující zapojit zásadní křižovatku v místě, vstup do plochy a vstup do významné rekreační oblasti v území. Toto rozšíření vygenerovalo potřebu rozdělení studie na plochy, kterou bude závazné a plochy, které budou sloužit jako podklad pro změnu ÚP.

Rozšíření plochy umožnilo dále vznik menšího centrálního veřejného prostoru a propojení lokality s obnovovanými remízy.

Lokalita byla s ohledem k různosti vymezení plochy v Úp rozdělena do etap, kdy každá etapa umožňuje realizaci nutné infrastruktury. Konkrétní řešení bylo navrženo i s ohledem na minimalizaci kritických míst jak v rámci projekčních příprav, tak v rámci samotné postupné realizace podmiňujících investic do částí technické infrastruktury.

Územní studie byla doplněna prvky regulací jak zastavitelných ploch, tak samotných staveb, které by měli vést k naplnění požadavku na ochranu a rozvoj vesnického charakteru sídla.

Tvorba věřených prostranství měla důraz na jednoznačné určení užití ploch a předcházení vzniku hluchých míst bez jasného uživatele a užitnost veřejného prostranství i ve vztahu k postupnému zastavování místa, a tedy proměně charakteru veřejných míst. Hlavní centrální prostor tedy v první etapě výstavby představuje místo na okraji sídla. Je doplněn výsadbou dvou významných stromů a například křížku, nebo veřejného ohniště a v budoucnu při dostavění druhé etapy proměně ve veřejný centrální prostor. Remízy, které návrh obnovuje reflektují etapizaci místa obdobně. V první fázi představují remízy s pěšinou vstup do krajiny, stabilizující budoucí cesty, a v druhé se proměňují v cesty samotné.