Architektonicko urbanistická studie obytného bloku Podhrad

Lokace: město Humpolec

Návrh řešení bloku vyplynul jako demonstrativní příklad uchopení zástavby proluky města z koncepce bydlení. S ohledem k naplnění jednoho z kritérií koncepce byl vybrán pozemek, který umožňoval demonstrovat různé formy domů určených k bydlení, respektující požadavek na intenzivnější využití území města.

Lokalita Podhrad se nachází ve velmi dobře dostupné vzdálenosti od centra města, skoro po rovinném terénu, přímo navazuje na plochu základní školy a přilehlý lesopark.

Po průzkumech místa a navazující typologie architektury v blízkém okolí byl navržen nový blok doplňující stávající strukturu, ale zároveň v maximální možné míře zachovávající park, který zůstává otevřený a přístupný veřejnosti.

Základním pilířem je tedy park uvnitř bloku, který nabízí jak intimnější zázemí pro relaxaci obyvatel domů, tak zároveň možnost využití pro obyvatele širšího území.

Hlavní hmotou bloku je bytový dům vytvářející opozit stávající fabrice směrem k hradu. Blok je doplněn linií řadových domů lemujících ulici Hradskou, navazujících hmotově i typologicky na stávající zástavbu ulice. 

Roh tvořený ulicemi Podhrad a Hradská je doplněn solitérním bytovým domem, který svou architektonickou typologií maximálně reflektuje rohové postavení a zároveň hmotově propojuje menší řadové domy s domem bytovým.