Koncepce bydlení Humpolec

Lokace: město Humpolec

Koncepce bydlení byla postavena na třech hlavních pilířích.

1.DEFINOVAT A PŘIPRAVIT ZÁSADNÍ ROZVOJOVÝ SMĚR

Z výsledků analýz vyplynuly zásadní požadavky na stabilizaci počtu obyvatel a to především hledáním možnosti růstu sídla směrem dovnitř, tedy intenzifikací stávajícího zastavěného území. Kromě zástavby menších nezastavěných ploch proluk a přestavbových ploch je pro stabilní růst obyvatel důležité definovat jeden zásadní rozvojový směr.

Jedná se o plochu, která by svým rozsahem měla být významná, ale zároveň by měla umožňovat pestrost nabídky jednotlivých forem bydlení.

Rozvojový směr by tedy měl být hledán uvnitř sídla, kde technická infrastruktura existuje a bude pouze doplňována a zároveň vzdálenost od centra města a občanské vybavenosti umožní stále pěší dostupnost. S ohledem k těmto parametrům byly definovány 4 potencionální rozvojové směry.

2. ZPRACOVAT A NASTAVIT KONCEPCI ZÁSTAVBY PROLUK

V rámci zpracovaných analýz jsme došli k závěru, že s ohledem k eliminaci extrémních finančních nákladů na realizaci nové technické infrastruktury, nutnosti zavést hromadnou městskou dopravu a s ohledem na ochranu krajiny, půdy a přirozené limity rozvoje sídla je nezbytné hledat plochy pro výstavbu uvnitř sídla, a ne na okraji rozšiřovat sídlo do krajiny.

V rámci analýz byla skreslena většina proluk v sídle. V těchto plochách byl definován potencionální počet obyvatel v případě zástavby proluky objekty bydlení. Zároveň byly zvýrazněny plochy, které patří městu Humpolec.

Vzhledem k tomu, že zástavba proluk a intenzifikace sídla uvnitř se staly jedním ze základních pilířů celé koncepce, byla vybrána jedna z proluk a demonstrován postup, jakým by měla být vedena předinvestiční příprava do bodu, kdy město rozhoduje o způsobu realizace.

3. KOORDINOVAT POTŘEBY A ROZVOJ OBCHODNĚ-VÝROBNÍ SFÉRY MĚSTA

V  Humpolci značně převyšuje nabídka práce nad potencionálním počtem ekonomicky aktivních obyvatel. Již za stávajících kapacit a rozsahu výroby je nezbytné dovážet do sídla agenturní zaměstnance a řešit jejich ubytování a důsledky, které z toho plynou.

Je tedy důležité zvážit, jakým směrem a v jakém rozsahu by se měl Humpolec v oblasti výroby rozvíjet a jaké subjekty podporovat. Z průzkumů vyplynuly zřejmé rozdíly v přístupu jak k území, tak lidem z řad podnikatelských subjektů, jejichž vlastníci v městě žijí, které mají v Humpolci letitou tradici a zaměřují se na výrobu, oproti subjektům, kteří nemají s Humpolcem nic společného, kromě místa jejich skladů a výroby.

Důsledky nekoncepčního rozšiřování výroby ve chvíli, kdy není ani nabídka EAO, ani nabídka bydlení pro případné nově přistěhovalé obyvatele, a tendence vývoje počtu obyvatel je snižující, by mohly být pro město katastrofické. Jak ve chvíli ekonomicky stabilního období s agenturními zaměstnanci, tak především ve chvíli ekonomické recese.

Město by mělo rozvíjet i výrobní sféru vyrovnaně a být připraveno na období krizí. Protože mnohdy je v tomto období sféra obecních investic a provozů jedním z mála stabilních prvků v sídle.

https://www.mesto-humpolec.cz/koncepce-bydleni/d-230801