Urbanistická studie veřejného prostoru návsi Rantířov

Lokace: obec Rantířov

Důvodem pro pořízení urbanistické studie bylo plánované řešení kanalizace v sídle, která sebou ponese i výrazný zásah do veřejných prostranství. V souvislosti s touto plánovanou investicí se obec rozhodla nové řešení povrchů a uspořádání veřejných prostranství prověřit a navrhnout jako nejlepší možné.

Studie řešila především centrální prostor návsi spodního Rantířova, kde nově definovala a kultivovaně navrhovala plochy pro parkování, plochy veřejné zeleně a dopravní obsluhu území. 

Dalším úkolem studie bylo prověřit možnosti využití území stávajícího kulturního domu a odpovědět, zdali je vhodné do objektu investovat nebo jej zdemolovat a místo něj území vyřešit vhodněji.

Nakonec byla navržena demolice objektu a dotvoření jádra sídla obytnou zástavbou tradičního vesnického charakteru. Z analýz území a urbanistických úvah vyšlo toto řešení jako urbanisticky a provozně nejvhodnější.